Võrumaa eakate õpetajate seltsi ASTRA

PÕHIKIRI

I. Üldsätted

1. Nimi

Seltsi nimi on Võrumaa eakate õpetajate selts ASTRA. ( Edaspidi „selts“).

2. Eesmärk ja tegevused.

Võrumaa eakate õpetajate selts on vabatahtlik endiste õpetajate ühendus, kelle eesmärgiks on eakate õpetajate koduüksildusest väljatoomine, kaasamine tänapäeva ühiskonna arengusse, rahvakultuuri ja traditsioonide säilitamine, muukeelse õpilaskonna integreerumine eesti ühiskonda, õppetöös mahajääjate abistamine.

3. Eesmärkide täitmine.

Oma eesmärkide täitmiseks selts

3.1. korraldab üldkoosolekuid, kokkutulekuid,
3.2. organiseerib ekskursioone,
3.3. võtab vastu seltsi liikmete kaastöid ning säilitab koolide ajaloo uurimusi ja materjale,
3.4. arendab muud vajalikku tegevust seltsi põhikirjaliste eesmärkide täitmisel.

4. Ruumid ja asukoht.

4.1. Selts kasutab oma tegevuseks Võru Pensionäride Päevakeskuse ruume aadressil: Võru, Lembitu 2.
4.2. Seltsi ühisüritused toimuvad päevakeskuses või kultuurimajas Kannel.

II. Seltsi liikmed, nende õigused ja kohustused.

1. Seltsi liikmeks võivad olla Võrumaa pensioniealised õpetajad vaatamata sellele, kas nad töötavad või ei.
2. Seltsi liikmeks saab õpetaja-pensionär suulise või kirjaliku sooviavalduse alusel. Samuti toimub ka seltsist välja astumine. Seltsi nimekirjast arvatakse välja seltsi liige juhatuse otsusega.
3. Seltsi liikmel on õigus valida seltsi juht- ja kontrollorganeid ning võtta otsustava häälteõigusega osa seltsi koosolekutest.

II. Seltsi tegevuse juhtimine

1. Seltsi juhtimise organid on üldkoosolek ja selle poolt valitud juhatus.
2. Seltsi kõrgeim organ on üldkoosolek, mis toimub vähemalt üks kord aastas.
3. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vastavalt vajadusele omal algatusel.
Üldkoosoleku aeg, koht ja päevakord teatatakse seltsi liikmetele kohaliku ajalehe Võrumaa Teataja kaudu 10 päeva enne koosolekut.
4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui koos on 1/10 tegevliikmetest.
5. Üldkoosolek teeb otsuseid lihthäälteenamusega, välja arvatud põhikirja muutmine ja kinnitamine ning seltsi tegevuse lõpetamine, mis otsustatakse koosolijate vähemalt 2/3 häälteenamusega.
6. Üldkoosolekut juhatab seltsi juhatuse esimees, aseesimees või juhatuse liige, välja arvatud juhatuse ja revisjonikomisjoni ( revidendi) valimise protseduur, mida juhatab koosoleku poolt valitud juhatuse mittekuuluv liige.

7. Üldkoosolek
7.1. kinnitab seltsi põhikirja ja selle muudatused ning täiendused,
7.2. otsustab seltsi põhilisi organisatsioonilisi ja tegevust puudutavaid küsimusi.
7.3. valib juhatuse esimehe, kinnitab juhatuse esimehe poolt esitatud juhatuse koosseisu kaheks aastaks,
7.4. juhatuse koosolek on otsustusvõimeline kui koos on vähemalt neli liiget, nende hulgas esimees või aseesimees. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav esimehe hääl.

8. Juhatus
8.1. Juhatusse kuuluvad: esimees, kirjatoimetaja, laekur, perenaine, kroonik ja teised juhatusse valitud seltsi liikmed.
8.2. Juhib seltsi tegevust põhikirja, üldkoosoleku otsuste ja vastuvõetud tööplaani alusel
8.3. Koostab ja kinnitab seltsi tööplaani
8.4. Haldab seltsi materiaalseid ja rahalisi varasid ning sõlmib lepinguid. Seltsi nimel kirjutab lepingutele alla juhatuse esimees.
8.5. Kutsub kokku üldkoosoleku.
8.6. Suunab oma otsusega trükkimisele seltsi väljaanded.
8.7. Juhatuse esimees esindab seltsi asutustes.

IV. Seltsi vara.

Seltsi vara tekib:
1. Sisseastumis- ja liikmemaksudest, mille suuruse otsustab üldkoosolek.
2. Omavalitsusorganite annetustest ja Kultuurkapitali stipendiumidest.

Aeltsil puudub oma arveldusarve. Arveldus toimub kas Võrumaa Haridustöötajate Ametiühingu kaudu , a/a nr 10402005772009,Võru Tartu mnt 25, või Võru Pensionäride Päevakeskuse kaudu a/a nr 10220045824011, SEB pank, Võru Tartu mnt 25.

V. Seltsi tegevuse revideerimine.

1. Seltsi tegevuse finantsolukorra revideerimiseks valib üldkoosolek tegevliikmete hulgast häälteenamusega revidendi.
2. Revident revideerib seltsi finantsolukorda üks kord kahe aasta vältel ja esitab tulemused üldkoosolekule.

VI. Seltsi põhikirja kinnitamine ja seltsi tegevuse lõpetamine.

1. Seltsi põhikirja ja selle muudatused võtab üldkoosolek vastu lahtisel hääletusel, pidades silmas põhikirja eespool loetletud sätteid.
2. Seltsi tegevuse võib lõpetada üldkoosoleku otsuse alusel salajasel hääletusel.
Lõpetamise ettepaneku võib teha juhatus või 1/10 seltsi tegevliikmetest.