KLUBI HÕBEDANE JUUS

PÕHIKIRI

1. Üldsätted
1.1. Klubi Hõbedane Juus ( edaspidi klubi) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.
1.2. Klubi nimi on Hõbedane Juus ning asukoht Lembitu 2, võru 65608, Eesti Vabariik.
1.3. Klubi eesmärkideks on
1.3.1. kodu- ja rahvuskultuuri traditsioonide säilitamine;
1.3.2. rahvuskultuuri arendamine ja tutvustamine,
1.3.3. klubi liikmete loomingulise aktiivsuse, iseteadvuse ja kutsemeisterlikkuse arendamine huvialaringide kaudu,
1.3.4. meelelahutusürituste korraldamine, kohtumiste, teatrikülastuste, matkade, ekskursioonide ja tähtpäevade tähistamise organiseerimine.

2. Klubi liikmeks vastuvõtmise ning klubist väljaastumise ning väljaarvamise kord ja tingimused
2.1. Klubi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab liikmetele esitavatele nõuetele, soovib arendada klubi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma klubi põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
2.2. Klubi liikmeks astumiseks esitab isik juhatusele kirjaliku avalduse.
2.3. Klubiliikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus 3 kuu jooksul.
2.4. Klubist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.5. Klubi liikme võib klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta
2.5.1. kahjustab oma tegevusega klubi nime või mainet,
2.5.2. on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või klubi organite poolt talle pandud kohustuse,
2.5.3. ei ole majandusaasta lõpuks tasunud klubi liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist,
2.5.4. ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi klubi üldkoosolekul või klubi poolt korraldatud üritusel,
2.5.5. kasutab oma liikmestaatust kõlvatu konkurentsi tekitamiseks.
2.6. Klubi liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust arutatakse, on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda omaseisukohaga antud asjas.
2.7. Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval klubi üldkoosolekul.

3. Liikmete õigused ja kohustused
3.1. Klubi liikmetel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus
3.1.1. osaleda hääleõigusega üldkoosolekul,
3.1.2. olla valitud klubi organite liikmeks,
3.1.3. saada klubi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet klubi tegevuse kohta;
3.1.4. kasutada ettenähtud korras klubi vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi.
3.2. klubi liige on kohustatud
3.2.1. järgima klubi põhikirja ja häid tavasid,
3.2.2. osalema klubi tegevuses ning täitma talle üldkoosoleku või juhatuse otsustega pandud kohustusi;
3.2.3. tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks klubi liikmemaksu ( jooksva aasta eest tuleb maksta ka siis, kui ta liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega, mille poolt hääletasid vähemalt 2/3 klubi liikmetest.

4. Üldkoosolek
4.1. Klubi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal klubi liikmel on üks hääl.
4.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub
4.2.1. põhikirja muutmine,
4.2.2. eesmärgi muutmine,
4.2.3. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine,
4.2.4. revidendi või revisjonikomisjoni valimine, kuhu kuulub vähemalt kolm (3) liiget,
4.2.5. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes klubi esindaja määramine,
4.2.5. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.3. Klubi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus
4.3.1. majandusaasta kinnitamiseks,
4.3.2. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 klubi liikmetest või kui seda nõuab revisjonikomisjon,
4.3.3. muudel juhtudel, kui klubi huvid seda nõuavad.
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatakse liikmetele kirjalikult vähemalt 7 päeva ette.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üle poole klubi liikmetest.
4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud klubi liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.