SIHTASUTUS VÕRU PENSIONÄRIDE PÄEVAKESKUS


PÕHIKIRI

ÜLDSÄTTED

1.1 Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Võru Pensionäride Päevakeskus (edaspidi tekstis „sihtasutus“ vastavas käändes), inglise keelse tõlkena kasutatakse nime Foundation Center for Võru Pensioners

1.2 Sihtasutuse asukoht on Võru linn Eesti Vabariik.

1.3 Sihtasutuse asutajad on Võru linn ja Aktsiaselts Lõuna- Eesti Haigla

1.4 Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, millel ei ole liikmeid ja mis on loodud oma vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.5 Sihtasutus on asutatud määramata ajaks.

1.6 Sihtasutus juhindub oma tegevuses Sihtasutuste seadusest, teistest seadustest ja nende alusel välja antud õigusaktidest, asutamisotsusest ning käesolevast põhikirjast.

1.7 Sihtasutusel on oma pangakonto, oma nimega pitsat ja sümboolika.

1.8 Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.9 Sihtasutusel ei ole soodustatud isikuid.


SIHTASUTUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED:

2. Sihtasutuse eesmärgid on:

2.1 Võru linna pensionäride turvalise sotsiaalelu ja ühistegevuse korraldamine;

2.2 eakate inimeste elukvaliteedi parandamine või säilitamine

2.3 sihtasutuse omandisse või kasutusse antud hoonete, ruumide ning inventari efektiivne majandamine ning selleks eraldatud sihtotstarbeliste finantseeringute vahendamine;

2.4 sihtasutuse omandis oleva vara kasutamise võimaldamine eakate inimeste ühistegevuse korraldamisel.

3. Sihtasutuse ülesanded oma eesmärgi saavutamiseks on:

3.1 eakate inimeste igapäevase tegevuse korraldamine mitmesugustes vormides (ringid, koolitused jne.)

3.2 avalike ürituste korraldamine oma tegevuse tutvustamiseks ja propageerimiseks;

3.3 põlvkondade vahelise koostöö arendamine;

3.4 tervislike eluviiside propageerimine;

3.5 koostöö tegemine eakate organisatsioonide, sihtasutuste, mittetulundusühingute,
äriühingute ja kohalike omavalitsustega nii Eestis kui välismaal;

3.6. majandustegevuse arendamine, mille ülesandeks on materiaalsete vahendite hankimine
sihtasutuse eesmärkide täitmiseks;

3.7. sihtotstarbeliste toetuste ja eraldiste hankimine sihtasutusele ja sihtasutusega seotud
projektidele;

3.8. toetusena saadud raha ja vara majanduslikult otstarbekas paigutamine, arvestades
sihtasutuse eesmärke.


SIHTASUTUSE JUHTIMINE

4. Sihtasutuse juhtimisorganid on nõukogu ja juhatus.

5. Nõukogu:

5.1. nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle.

5.2. nõukogu pädevuses on:

5.2.1 sihtasutuse kvartali ja aastaeelarve, tegevusplaani kinnitamine ja muutmine ning nende täitmise kontrollimine;

5.2.2 sihtasutuse raamatupidamise kvartali ja aastaaruande ning tegevusaruande kinnitamine;

5.2.3 sihtasutuse vara kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine; investeeringute plaani kinnitamine ja selle täitmise kontrollimine;

5.2.4 juhatusele volituste andmine tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb osaluse omandamine ja lõppemine äriühingus või kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade võõrandamine või asjaõigusega koormamine ja kohustiste võtmine;

5.2.5 juhatuse liikmete nimetamine ja tagasikutsumine ning nendega lepingute sõlmimine;

5.2.6. juhatuse liikmetele makstava tasu suuruse ja maksmise korra määramine;

5.2.7 sihtasutuse struktuuri ja palgakorralduse kinnitamine;

5.2.8 audiitori nimetamine ja tagasikutsumine ning tasustamise korra määramine;

5.2.9 asutajatele ettepaneku tegemine põhikirja muutmiseks;

5.2.10 muude talle seadusega pandud ülesannete täitmine;

5.2.11 nõukogu kodukorra kinnitamine.


6. Nõukogu liikmed.

6.1. Sihtasutuse nõukogusse kuulub kuni kolm kolmeks aastaks valitud liiget. Nõukogu liikmed nimetavad ja võib igal ajal sõltumata põhjusest tagasi kutsuda asutajad Nõukogu liikmeks kinnitamisel on vajalik tema kirjalik nõusolek.

6.2. Nõukogu liikmel on õigus igal ajal omal soovil nõukogust tagasi astuda, kui ta teatab sellest Võru Linnavalitsusele kirjalikult kolm kuud ette.

6.3. Nõukogu liikmeks ei või olla juhatuse liige ega audiitor ega nendega võrdset majanduslikku huvi omav isik.

6.4. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tööd. Nõukogu esimees esindab nõukogu, korraldab selle tegevust ja juhatab nõukogu koosolekuid. Nõukogu esimehe äraolekul nimetab nõukogu esimees teda asendava nõukogu liikme.

6.5. Nõukogu koosseisu muutumisel esitab juhatus registrile viie tööpäeva jooksul avalduse, milles teatatakse koosseisu muutumise aeg ja põhikirjaline alus. Avaldusele lisatakse nõukogu liikmete täielik nimekiri nende nimede, isikukoodide ja elukohtadega ja liikme volituste alguskuupäevadega ning uue nõukogu liikme nõusolek liikmeksoleku kohta.

6.6. Nõukogu liikmetele võib maksta tema ülesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu asutajate poolt määratud ulatuses.

6.7. Nõukogu liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud sihtasutusele kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt.

6.8. Nõukogu liige vabaneb vastutusest sihtasutuse ees, kui ta on ebaseadusliku tegevuse aluseks oleva otsuse vastuvõtmisel jäänud eriarvamusele ning eriarvamus on kantud protokolli.


7. Nõukogu koosolek.

7.1. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

7.2. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees.

7.3. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, audiitor või sihtasutuse juhatus.

7.4. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või jääda erapooletuks, välja arvatud seaduses sätestatud juhud.

7.5. Nõukogu koosolekud protokollitakse, protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja protokollija. Protokollile kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga.


8. Nõukogu otsus.

8.1. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enim hääli. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab nõukogu esimehe hääl.

8.2. Nõukogu võib teha otsuse koosoleku kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed. Nõukogu sätestab nimetatud otsuse vastuvõtmise protseduuri nõukogu kodukorras.

8.3. Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui nõukogu liikme sellest tehingust tulenevad huvid on vastuolus sihtasutuse huvidega.


9. Juhatus.

9.1. Juhatus esindab ja juhib sihtasutust.

9.2. Juhatuse liikmed nimetab ja kutsub tagasi nõukogu. Sihtasutuse asutamisel nimetavad juhatuse asutajad. Sihtasutus koosneb ühest (juhataja) kuni (3) kolmest liikmest.

9.3. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.
9.4. Juhatuse liikmete töökord ja muud tingimused (sh.tasustamine) määratakse kindlaks nende ja nõukogu vahelises lepingus.
9.5. Juhatus oma ülesannete täitmisel:

9.5.1 juhib sihtasutuse igapäevast tegevust;

9.5.2 tagab nõukogu otsuste elluviimise ja vastutab nende täitmise eest;

9.5.2 teeb tehinguid, mis väljuvad igapäevase tegevuse raamest, ainult nõukogu nõusolekul;

9.5.3 käsutab sihtasutuse vara, sõlmib sihtasutuse nimel lepinguid ja avab arveid krediidiasutustes;

9.5.4. esitab nõukogule vähemalt kord kvartalis ülevaate sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisundist,

samuti teatab kohe sihtasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest sihtasutuse majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest;

9.5.5 koostab sihtasutuse raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja eelarve projekti ning esitab need kinnitamiseks nõukogule;

9.5.6 tagab majandusaasta aruande koostamise ja esitab kinnitatud majandusaasta aruande registrile;

9.5.7 korraldab raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.

9.5.8 tegutseb sihtasutuse nimel ja esindab sihtasutust, kusjuures juhatuse esimees võib esindada sihtasutust iseseisvalt, teised juhatuse liikmed ainult ühiselt, arvestades nõukogu poolt kehtestatud piiranguid;

9.5.9 sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;

9.5.10 omab muid seaduses sätestatud õigusi ja kohustusi.

10. Juhatuse liikmete määramine, tagasikutsumine, vastutus.

10.1. Juhatuse liikmed määratakse nõukogu poolt ametisse määramata ajaks. Juhatuse liikmeks määramisel on vajalik tema kirjalik nõusolek.

10.2. Juhatuse koosseisus muudatuste tegemise ja juhatuse liikmete tagasikutsumise otsustab nõukogu.

10.3. Nõukogu võib juhatuse liikme tagasi kutsuda igal ajal sõltumata põhjusest. Vastastikused õigused ja kohustused lõppevad vastavalt sõlmitud lepingule.

10.4. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega sihtasutusele süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.

10.5. Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat kohustuse rikkumisest.


11. Juhatuse koosolek.

11.1 Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees.

11.2 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

11.3. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest.

11.4. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.

11.5. Juhatuse koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed ja koosoleku protokollija.


2. Audiitor.

12.1. Sihtasutuse Audiitori nimetab kolmeks aastaks nõukogu. Audiitori nimetamiseks peab olema tema kirjalik nõusolek. Asutamisel nimetavad audiitori asutajad.

12.2. Audiitori töö tasustamise korra kehtestab nõukogu.

12.3. Juhatus esitab registrile andmed audiitori kohta koos tema kirjaliku nõusolekuga.

12.4. Audiitori vahetumisel esitab juhatus registrile andmed 5 päeva jooksul vahetumise otsuse tegemisest.

13. Sihtasutuse tegevuse avalikustamine

13.1. Sihtasutuse asutajad või muu selleks õigustatud huvi omav isik võib nõuda sihtasutuselt teavet sihtasutuse eesmärgi täitmise kohta. Ta võib tutvuda sihtasutuse raamatupidamise aastaaruande ja juhatuse tegevuse aruandega, samuti audiitori järeldusotsuse, raamatupidamisdokumentide, asutamisotsuse ja põhikirjaga.


SIHTASUTUSE VARA JA SELLE KASUTAMINE

14. Sihtasutusele vara üleandmine.

14.1. Sihtasutuse vara moodustub:

14.1.1 asutajate poolt üleantavast varast;

14.1.2. ülesannete täitmisest ja muul viisil sihtasutuse majandustegevuse käigus saadavast tulust;

14.1.3. annetustest, kingitustest, pärandustest ja muudest kolmandate isikute poolt üleantavast varast;

14.1.4. sihtotstarbelistest eraldistest;

14.1.5. laekumistest muudest allikatest.


15. Vara üleandmise kord.

15.1. Sihtasutusele üleantavad rahalised vahendid ning laekunud annetused, kingitused, sihtotstarbelised eraldised ja pärandused võtab vastu juhatus ja kajastab saadud vara sihtasutuse raamatupidamises.

15.2. Sihtasutusele laekuvad mitterahalised vahendid hindab juhatus ja korraldab vajalikud omandiõiguse üleminekut tõestavad toimingud.

15.3. Sihtasutusele laekunud sihtotstarbelised annetused võetakse arvele vastava märkega ja neid kasutatakse vastavalt annetaja soovile.

15.4. Sihtasutus ei või omandada vara, kui selle vara omandamise tingimuseks on sihtasutusele selliste kohustuste võtmine, mis ei ole kooskõlas sihtasutuse eesmärkidega.

15.5. Vara omandamise, kasutamise ja käsutamise järelevalve üldised põhimõtted kehtestab sihtasutuse nõukogu.

16. Vara kasutamise ja käsutamise üldine kord.

16.1. Vara kasutamise ja käsutamise korra kinnitab sihtasutuse nõukogu.

16.2. Sihtasutuse vara kasutatakse:

16.2.1. sihtasutuse eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks;

16.2.2. sihtasutuse jooksvate kulude katteks ja töötajate tasustamiseks.

16.3. Sihtasutuse vara kasutamise ja käsutamise üle otsustab sihtasutuse juhatus kooskõlas põhikirja ja õigusaktidega.


PÕHIKIRJA MUUTMINE

17. Sihtasutuse põhikirja muudavad Võru Linnavolikogu ja AS Lõuna- Eesti Haigla muutunud asjaolude arvessevõtmiseks, järgides sihtasutuse eesmärki.

18. Põhikirja muutmine jõustub muudatuse registrisse kandmisest. Põhikirja muutmise registrisse kandmise avaldusele lisatakse põhikirja muutmise otsus ja põhikirja uus tekst. Põhikirja uuele tekstile peab alla kirjutama vähemalt üks juhatuse liige või kui juhatuse liikmed on õigustatud ühingut esindama ainult ühiselt, siis kõik ühiselt esindama õigustatud juhatuse liikmed.


ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

19. Sihtasutuse ühinemine ja jagunemine.

19.1. Sihtasutus võib ühineda teise sihtasutusega, kui mõlema sihtasutuse eesmärgid on ühetaolised ja kui ühinemine on lubatud ka teise sihtasutuse põhikirjaga.

19.2. Sihtasutuse jagunemine on lubatud ainult juhtudel, kui see on vajalik sihtasutuse eesmärgi paremaks saavutamiseks.

19.3. Sihtasutuse ühinemise ja jagunemise otsustavad Võru Linnavolikogu ja AS Lõuna – Eesti Haigla

20. Sihtasutuse tegevus lõpetatakse:

20.1. asutaja otsuse alusel;

20.2. muul seaduses sätestatud alusel.


21. Likvideerimine

21.1. Sihtasutuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus), kui seaduses ei ole sätestatud teistiti;

21.2. Sihtasutuse likvideerija määrab Võru Linnavolikogu;

21.3. Likvideerijatel on seaduses sätestatud õigused ja kohustused ning likvideerimine toimub seadusega sätestatud korras. Likvideerijad annavad sihtasutuse dokumendid hoiule asutajale.


22. Vara jaotamine

22.1. Sihtasutuse lõpetamise korral antakse peale võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle sihtasutuse asutajatele.


LÕPPSÄTTED

23. Käesoleva põhikirjaga reguleerimata küsimused lahendatakse vastavalt Sihtasutuste seadusele ja teistele kehtivatele seadusandlikele aktidele.